• fi-team-fiduce
 • adviseur-pensioen
 • fipe-judith-schwartz
 • adviseur-vermogensbeheer
 • fipe-mark-judith

Pensioenwijzigingen in 2015


Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015

In de jaren 2014 en in 2015 hebben kort op elkaar twee wettelijke wijzigingen plaatsgevonden op het vlak van pensioen. De gevolgen van deze wetswijzigingen zijn merkbaar op de vlakken van de AOW en de opbouw van pensioen.

Per jaar wordt hieronder kort toegelicht wat de wijzigingen zijn.

2015 “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen”

Deze wet is in werking getreden per 1 januari 2015.

Het wetsvoorstel in hoofdlijnen:

 • Verlaging van de opbouwpercentages. Bij een middelloonregeling mag een werknemer maximaal 1,875% pensioen per jaar opbouwen en bij een eindloonregeling maximaal 1,657%. De opbouwmogelijkheden in beschikbare premieregelingen worden ook verder beperkt.
 • Het partnerpensioen wordt beperkt tot maximaal 1,16% opbouw per dienstjaar voor een eindloonregeling en 1,313% opbouw per dienstjaar voor een middelloonregeling. Het wezenpensioen wordt beperkt tot 0,232%, respectievelijk 0,263%.
 • Wijziging van de minimum franchise voor middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen. Deze franchise gaat naar € 12.553,- (berekend op basis van AOW-bedragen voor 2014). Voor eindloonregelingen gaat de minimum franchise vooralsnog naar € 14.204,-.
 • Begrenzing van het salaris waarover werknemers fiscaal voordelig pensioen mogen opbouwen. Dit is maximaal € 100.000,-. Dit heeft, naast de gevolgen voor de opbouw van het pensioen, direct grote gevolgen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen per 1 januari 2015 voor werknemers met een inkomen boven € 100.000.
 • De Belastingdienst heeft de nieuwe staffels uitgewerkt op basis van de nieuwe regels voor beschikbare premieregelingen. Deze zijn opgenomen in het staffelbesluit van 17 november 2014, deze vindt u hier (onder deze link het document “Staffelbesluit 17 december 2014 plaatsen)

2014 “Wet verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd

Deze wet is in werking getreden per 1 januari 2014.

Het wetsvoorstel in hoofdlijnen:

 • Stapsgewijze verhoging AOW leeftijd. Oorspronkelijk regelde deze wet dat de AOW-leeftijd stapsgewijs zou worden verhoogd naar leeftijd 67 in 2023. In 2015 heeft de regering echter besloten dat de AOW-leeftijd versneld verhoogd wordt. De leeftijd van 67 jaar wordt nu bereikt in 2021. vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting en kan dus verder gaan stijgen.
 • Verhoging pensioenleeftijd. Vanaf 01-01-2014 wordt de pensioenleeftijd van leeftijd 65 jaar verhoogd naar leeftijd 67 jaar. Door de hogere pensioenleeftijd wordt het aantal jaren waarin pensioenopbouw kan plaatsvinden uitgebreid. Daarom wordt de maximale jaarlijkse fiscale opbouwpercentages verlaagd.
 • Verlaging van de opbouwpercentages. Bij een middelloonregeling mag een werknemer maximaal 2,15% pensioen per jaar opbouwen en bij een eindloonregeling maximaal 1,9% op basis van een pensioenleeftijd van 67 jaar. De opbouwmogelijkheden in beschikbare premieregelingen worden ook beperkt.
 • AOW-gat. Doordat de AOW- en pensioenleeftijd niet op dezelfde wijze worden verhoogd, kan er een AOW-gat ontstaan. De pensioenleeftijd wordt immers ineens verhoogd naar 67 jaar, de AOW-leeftijd wordt stapsgewijs